استانداردهای مدیریت زنجیره تامین

استاندارد‌ها پايه و اساسی برای تبادل واضح و قابل فهم بين شركت‌هايی است كه در اقتصاد جهانی رو به رشد فعاليت دارند و اين موضوع به كاهش هزينه‌ها آن‌ها، كمك می كند.سازمان جهانی GS1 يك سيستم جهانی از استاندارد‌های زنجيره تامين را طراحی و مديريت كرده است.این دوره ها برای افزایش دانش عمومی درباره استانداردها و راهکارهای GS1 و کلیدهای شناسایی GS1 و همچنین ردیابی است.

نظرات