دوره تسهیل تجارت

بعد از آشنایی با شیوه های استاندارد هویت بخشی و شناسایی، نشانه‌گذاری و به اشتراک گذاری اطلاعات محصولات، واحدهای لجستیکی، موقعیت های مکانی وغیره در سطح جهانی در این دوره به شبکه های و راه حل های جهانی مورد استفاده در به اشتراک گذاری انواع اطلاعات پرداخته می شود. EPCIS، GDSN و EDI از جمله مواردی هستند که در این دوره به صورت عمیق تر از دوره آشنایی با استانداردهای مدیریت زنجیره تامین به آن ها پرداخته می شود.

نظرات